Chen Guoguang, Presidente Mundial da Huawei Smart PV Business

Chen Guoguang, Presidente Mundial da Huawei Smart PV Business